ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BSC International

Bangkok, Thailand

0-2293-9000

About Us

About Us

เลือกสรรสิ่งที่ "ดีที่สุด" สำหรับผู้บริโภคทั้ง คุณภาพและราคา


BSC ย่อมาจาก “Best Selected Collection” หมายถึง สินค้าที่ผ่านการเลือกสรรมาแล้วว่า “ดีที่สุด” สำหรับผู้บริโภค ทั้งในแง่ของคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าไทยสไตล์สากลที่มีศักยภาพทางการแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศได้ในอนาคต โดยสินค้ากลุ่มแรกที่จัดจำหน่ายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คือ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าสตรี-บุรุษ ชุดชั้นในสตรี-บุรุษ และของใช้สำหรับเด็ก

ปัจจุบัน ได้ขยายฐานสินค้าอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสินค้าหลากประเภทตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์
นวัตกรรม

พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองทุกความต้องการที่จะสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อลูกค้า

มอบประสบการณ์
ที่ดีแก่ผู้บริโภค

พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

พัฒนาบุคลากร

เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทัศนคติ วิธีคิดและวิธีการทำงาน ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม